Võhmas lõpetati tööd elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamisel. Tegemist on ainulaadse keskkonnasõbraliku jaamaga Eestis, mis töötab pürolüüsi põhimõttel toimival tehnoloogial.

Hakkepuitu kasutav koostootmisjaam hakkab soojust müüma Võhma linnale. Toodetud elekter müüakse vabal turul. Koostootmisjaama täisvõimsuse saavutamisel planeeritakse aastas kokku hoida ca 2200 tonni CO2 õhkupaiskumine.

Koostoomisjaama rajamist rahastas investeerimislaenu käendusega KredEx ning toetas CO2 kvoodimüügist saadud vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koguinvesteering jaama rajamisse on 0,7 mln eurot.

„Koostootmisjaam võimaldab hakata pakkuma elanikele sooja tarbevett aastaringselt, Lisaks on koostootmisjaama soojusenergia odavam katlamajas toodetavast energiast, mis võimaldab pakkuda tarbijale soojusenergiat tasukohase hinnaga,“ ütles Võhma linnapea Avo Põder.

„Võhma on meie jaoks teine elektrijaama rajamise projekt. Varasemalt oleme edukalt töösse andnud Leevi hüdroelektrijaama ning nõustanud mitmete hüdroelektrijaamade rajamist üle Eesti,“ ütles Alternatiivenergia Grupi esindaja Lauri Tamm.

„Võhma koostootmisjaam on esimene omataoline Eestis, sest pürolüüsi põhimõttel toimivat tehnoloogiat pole varem soojus- ja elektrienergia tootmiseks kasutatud,“ sõnas Keskkonnainvesteeringute Keskuse energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja

KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul on Alternatiivenergia Grupi näol tegemist juba ennast tõestanud ja tegevust oluliselt laiendava ettevõttega. „Meie jaoks on oluline pakkuda rahastamisvõimalusi kiiresti arenevatele ettevõtetele ning mul on hea meel, et olene olnud abiks koostootmisjaama rajamisel Võhmasse, mis aitab kaasa energia efektiivsemale kasutamisele Eestis tervikuna,“ sõnas Treier.

Alternatiivenergia Grupp on alates 2000. aastast tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on elektrienergia tootmine.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja –investeeringute suunaja Eestis. KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Lisainfo: info@aegrupp.ee

AS Alternatiivenergia Grupp viis koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Soojusinstituudi teaduritega läbi eeluuringu puidugaasistaja seadme valmistamise otstarbekusest ning võimalustest.

Gaasimootoriga koostootmisjaamas on elektrienergia ja soojusenergia suhe parim, mis seoses elektrienergia kõrgema hinnaga  võimaldab saada ca 17-20% suuremat tulu võrreldes ükskõik milliste teiste puitu kütusena kasutatavate elektritootmise tehnoloogiatega. Lisaks muudaks nende seadmete kasutuselevõtt gaasimootorite kasutamise Eestis ning kogu Baltikumis väga konkurentsivõimeliseks.

Ettevõtte eesmärgiks on arendada välja ning alustada puidu gaasistamise seadmete tootmist, mille hind on oluliselt soodsam kui välismaistel analoogidel. Eeluuringu peamisteks eesmärkideks oli läbi viia tehnoloogiauuringud, teostada tasuvusanalüüs ning tuvastada nõudlus seadme järele.

Eeluuringu projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EAS-i teadus- ja arendustegevuse projektide toetusmeetme.

Täiendav info: info@aegrupp.ee